Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD PRO SPOTŘEBITELE
 obchodní společnosti HealthConcept s.r.o.,
se sídlem Heřmanova 829/14, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 03371000, zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 230611, kterou zastupuje Kateřina Boesenberg, jednatelka, pro poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb prostřednictvím internetového obchodu umístěného na adrese: www.brainberry.cz
 

To nejdůležitější z reklamačního řádu:
➔    Při zakoupení digitálního obsahu se přesvědčte, že máte k obsahu přístup, v případě problémů nás kontaktujte na: info@brainberry.cz.
➔    Při zakoupení účasti na webináři vysílaném živě se přesvědčte, že Vám byl v potvrzení zaslán unikátní odkaz ke spuštění webináře, v případě problémů nás kontaktujte na: info@brainberry.cz
➔    Reklamace vyřizujeme co nejdříve, reklamační proces uzavřeme nejpozději do 30 dnů.
 
 1. ÚVODNÍ ČÁST
  1. Kdo jsme. Tento reklamační řád platí pro námi poskytovaný digitální obsah nebo digitální služby dodávané společností HealthConcept s.r.o., IČO: 03371000, DIČ: CZ03371000, se sídlem Heřmanova 829/14, Holešovice, 170 00 Praha 7, společnost zapsaná v obchodním rejstříku v oddíle: C vložka: 230611 u Městského soudu v Praze, kterou zastupuje Kateřina Boesenberg, jednatelka (dále jen „HealthConcept s.r.o.“ nebo také „my“).
  2. Součást VOP. Tento reklamační řád tvoří nedílnou součást Všeobecných obchodních podmínek společnosti HealthConcept s.r.o. pro internetový obchod dostupný na http://brainberry.cz/.
  3. Pro koho je určen tento reklamační řád. Reklamační řád je určený pouze pro zákazníka spotřebitele. Zákazníkem spotřebitelem se rozumí každý člověk (fyzická osoba), který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá s námi kupní smlouvu, nebo s námi jinak jedná (dále jen také jen „spotřebitel“). 
  4. Kdy se reklamační řád použije. Reklamační řád společnosti HealthConcept s.r.o. se použije pro úpravu práv a povinností při vytknutí vady u poskytnutého digitálního obsahu mezi námi jako prodávajícím a zákazníkem jako kupujícím (dále jen „zákazník“ nebo také „vy“), včetně práv z případné smluvní záruky. Reklamační řád dále informuje spotřebitele o podmínkách, způsobu a možnostech uplatnění reklamaceposkytnutého digitálního obsahu. Práva a povinnosti stran jsou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen “občanský zákoník”) a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Pro případ, že se jedná o práva ze smluvní záruky, řídí se vzniklé vztahy konkrétními záručními podmínkami.
 2. KDY ODPOVÍDÁME ZA VADY PRODUKTU A KDY NE 
  1. Dodání digitálního obsahu a/nebo webináře. Odpovídáme zákazníkovi, že za účelem řádného poskytnutí digitálního obsahu obdrží e-mailem na elektronickou adresu sdělenou při zadávání objednávky unikátní odkaz ke spuštění zakoupeného online webináře. 
  2. Doba dodání. Odpovídáme zákazníkovi, že mu bude v uživatelském účtu umožněno spuštění záznamu webináře a/nebo jiného digitálního obsahu ve sjednané době.
  3. Internetové připojení. Neneseme zodpovědnost za vady související s nedostatečným internetovým připojením zákazníka, nedostatečným hardwarovým a softwarovým vybavením nutným pro účast na webináři a/nebo zpřístupnění digitálního obsahu.
 3. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA SOUVISEJÍCÍ S DODÁNÍM WEBINÁŘE A JINÉHO DIGITÁLNÍHO OBSAHU
  1. Povinnost kontroly odkazu ke spuštění webináře vysílaného živě. Zákazník je povinen při obdržení potvrzení o úhradě objednávky webináře vysílaného živě zkontrolovat, zda mu byl v tomto potvrzení zaslán unikátní odkaz ke spuštění webináře. Unikátní odkaz ke spuštění webináře od nás obdržíte nejpozději 2 pracovní dny před konáním webináře. 
  2. Povinnost kontroly zpřístupnění digitálního obsahu. Zákazník je povinen při obdržení potvrzení o přijetí platby za objednaný digitální obsah zkontrolovat, zda je zpřístupněn digitální obsah (zpravidla půjde o předtočený webinář) v uživatelském účtu. Pokud nebudete mít v uživatelském účtu přístup k digitálnímu obsahu po přijetí potvrzení, prosím kontaktujte nás na e-mailu info@brainberry.cz, my vše prověříme. 
  3. Povinnost zajistit si řádné vybavení a internetové připojení. Zákazník je povinen zajistit si k řádnému absolvování webináře a/nebo zpřístupnění digitálního obsahu dostatečné internetové připojení, hardwarové a softwarové vybavení potřebné k účasti na webináři a/nebo spuštění digitálního obsahu. 
 4. POKUD JSTE NEOBDRŽELI UNIKÁTNÍ ODKAZ K WEBINÁŘI A/NEBO VÁM NEBYL ZPŘÍSTUPNĚN DIGITÁLNÍ OBSAH
  1. Co dělat, pokud jste neobdrželi unikátní odkaz v e-mailu. V případě, že jste neobdrželi e-mail s unikátním odkazem ke spuštění zakoupeného webináře nejpozději 2 pracovní dny před konáním webináře, prosím kontaktujte nás na e-mailu info@brainberry.cz, my vše prověříme. Napište nám číslo objednávky a popište vzniklou chybu. Poskytnutí unikátního odkazu pro spuštění zakoupeného webináře probíhá z naší strany automatizovaným procesem, avšak z technických důvodů může dojít k jeho neodeslání. 
  2. Co uděláme my, pokud jste neobdrželi unikátní odkaz. Pokud neobdržíte na svou elektronickou adresu unikátní odkaz ke spuštění zakoupeného webináře, pak Vám tento unikátní odkaz odešleme znova.   
  3. Co dělat, pokud Vám nebyl zpřístupněn digitální obsah v uživatelském účtu. V případě, že Vám nebyl v uživatelském účtu zpřístupněn zakoupený digitální obsah (zpravidla záznam webináře) od okamžiku obdržení našeho potvrzení o úhradě objednávky, prosím kontaktujte nás na e-mailu info@brainberry.cz, my vše prověříme. Napište nám číslo objednávky a popište vzniklou chybu. Ke zpřístupnění  zakoupeného digitálního obsahu v uživatelském účtu dochází z naší strany automatizovaným procesem, avšak z technických důvodů může dojít k chybě. 
 5. ZJIŠTĚNÍ VADY DIGITÁLNÍHO OBSAHU 
  1. Kdy reklamovat. Právo z vady poskytnutí webináře a/nebo digitálního obsahu (reklamovat jej) jste povinen u nás uplatnit ihned, bez zbytečného odkladu poté, co se vada objevila, v opačném případě by Vám soudem nebylo přiznáno právo z vadného plnění. Pokud vadu neuplatníte včas, nemůžete z důvodu její existence odstoupit od kupní smlouvy.
5.2        Co mám udělat pro vytknutí vady? Za účelem vytknutí vady produktů můžete využít náš reklamační formulář, nebo nám napíšete e-mailem nebo písemně. Ve formuláři prosím uveďte zejména:
5.2.1         číslo objednávky;
5.2.2        telefonní číslo a e-mail, ze kterého jste produkt objednávali; 
5.2.3        popište vzniklou vadu vlastními slovy;
5.2.4       zvolený způsob vyřízení reklamace, přičemž zvolený způsob vyřízení reklamace není zákazník oprávněn změnit bez našeho předchozího souhlasu; 
 1. vaši adresu.
5.3        Potvrzení přijetí reklamace. Po vytknutí vady, např. prostřednictvím vyplnění a odeslání formuláře na vytknutí vady produktu nebo jinou cestou od nás obdržíte na váš e-mail potvrzení o jeho přijetí. Za okamžik vytknutí vady se považuje okamžik, kdy od vás obdržíme údaje o uplatnění reklamace.
 1. ZPŮSOB VYŘÍZENÍ REKLAMACE
6.1         Co ovlivní mé možnosti. Budete mít právo žádat odstranit vzniklou vadu. Podle své volby můžete vybrat:
6.1.1          opravu věci;
6.1.2         dodání nové věci; nebo 
6.1.3         dodání chybějící části.
Z Vaší strany by to neměl být nepřiměřený požadavek. Pokud bude pro nás oprava věci představovat značné obtíže nebo to nebude přiměřený požadavek s ohledem na hodnotu věci a význam vady, sdělíme Vám to. Stejně tak budeme postupovat pokud vyhodnotíme Váš požadavek dodání nové věci jako nepřiměřený vzhledem k vadě produktu nebo hodnotě produktu.
 1. Pokud se bude jednat o podstatné porušení kupní smlouvy. Pokud vada bude představovat podstatné porušení kupní smlouvy, budete mít právo odstoupit od kupní smlouvy nebo žádat přiměřenou slevu z kupní ceny produktu.
6.3        Kdy bude možné žádat vrácení kupní ceny? V některých situacích bude možné odstoupit od kupní smlouvy a žádat vrácení kupní ceny. Nebude to možné v situaci, kdy vada nebude významná. Jaké budou situace, kdy můžete odstoupit od kupní smlouvy a žádat vrácení kupní ceny: 
6.3.1         odmítneme odstranit vadu nebo jsme tuto vadu neopravili v přiměřené lhůtě;
6.3.2        z našeho prohlášení nebo z jiné okolností bude zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího;
6.3.3        vada se projeví opakovaně; nebo 
 1. se jedná o podstatné porušení kupní smlouvy.
6.4       Kdy dále bude možné žádat přiměřenou slevu z kupní ceny? V některých situacích budete moci dále žádat přiměřenou slevu z kupní ceny. Nebude to možné v situaci, kdy vada produktu nebude významná. Jaké budou situace, kdy můžete žádat přiměřenou slevu z kupní ceny? 
6.4.1        odmítneme odstranit vadu nebo jsme tuto vadu neopravili v přiměřené lhůtě;
6.4.2       z našeho prohlášení nebo z jiné okolností bude zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího;
6.4.3       vada produktu se projeví opakovaně; nebo 
 1. se jedná o podstatné porušení kupní smlouvy. 
 2. Vy nám sdělíte způsob vyřízení reklamace. Pokud ne, doptáme se Vás. Máte povinnost nám sdělit, jaké právo z vadného plnění jste si zvolili, a to při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůžete změnit bez našeho souhlasu; to neplatí v případě, že budete žádat opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. 
 1. RYCHLOST VYŘÍZENÍ A UKONČENÍ REKLAMACE
  1. Kdy bude uzavřen reklamační proces? Co nejdříve, zpravidla během 3 pracovních dnů. Občanský zákoník nám na vyřízení reklamace dává lhůtu 30 dnů od vytknutí vady. V této lhůtě nejpozději bývá z naší strany reklamační proces uzavřen.
  2. Pokud je produkt shledán za vadný. V případě, že byl reklamovaný produkt shledán za vadný, je reklamační proces uzavřen nejpozději ve lhůtě 30 dnů od vytknutí vady. Pověřený pracovník může v odůvodněných případech se zákazníkem dohodnout lhůtu delší. Jsme povinni si od Vás vyžádat doplnění podkladů v nejkratší možné lhůtě.
  3. Pokud není produkt shledán za vadný. V případě, že produkt nebyl shledán jako vadný, budete o zamítnutí reklamace informováni. Domluvíme se na dalším postupu.
  4. Ukončení reklamace. Po vyřízení uplatněné reklamace budete vyrozuměn o ukončení reklamace, a to telefonicky nebo e-mailem bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů od ode dne kdy jste byli o jejím vyřízení informováni. Při převzetí reklamovaného produktuVám vydáme písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace. 
  5. Ukončení reklamace pokud vracíme kupní cenu. V případě, že reklamace je uznána jako oprávněná a Vy oprávněně požadujete jako způsob vyřízení reklamace vrácení kupní ceny, zašleme Vám bezhotovostně zaplacenou kupní cenu zpět na bankovní účet, který nám sdělíte v reklamačním formuláři nebo jinou cestou, a to bez zbytečného odkladu ode dne, kdy Vám bylo zasláno potvrzení o vyřízení reklamace. To neplatí v případě, že platební metodou byla zvolena platba zaměstnaneckými benefity nebo dárkovým poukazem. V takovém případě vracíme kupní cenu připsáním stejné výše zaměstnaneckých benefitů nebo dárkovým poukazem, podle způsobu platby kupní ceny. 
 2. ZÁVĚREČNÁ ČÁST
  1. Práva vyplývající ze zákona. Práva zákazníka vyplývající ze zákona nejsou tímto reklamačním řádem dotčena.
  2. Platnost. Tento reklamační řád (určený pouze spotřebitelům) je platný od 27. 08. 2023 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Ať máte vše z první ruky.
chci odebírat newsletter