Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD PRO SPOTŘEBITELE

obchodní společnosti HealthConcept s.r.o.,

se sídlem Heřmanova 829/14, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 03371000, zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 230611, kterou zastupuje Kateřina Boesenberg, jednatelka, pro poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb prostřednictvím internetového obchodu umístěného na adrese: http://brainberry.cz/.


1. ÚVODNÍ ČÁST

1.1 Tento reklamační řád platí pro námi poskytovaný digitální obsah nebo digitální služby dodávané společností HealthConcept s.r.o., IČO: 03371000, DIČ: CZ03371000, se sídlem Heřmanova 829/14, Holešovice, 170 00 Praha 7, společnost zapsaná v obchodním rejstříku v oddíle: C vložka: 230611 u Městského soudu v Praze, kterou zastupuje Kateřina Boesenberg, jednatelka (dále jen „HealthConcept s.r.o.“ nebo také „my“).

1.2 Tento reklamační řád tvoří nedílnou součást Všeobecných obchodních podmínek společnosti HealthConcept s.r.o. pro internetový obchod dostupný na http://brainberry.cz/.

1.3 Reklamační řád je určený pouze pro zákazníka spotřebitele. Zákazníkem spotřebitelem se rozumí každý člověk (fyzická osoba), který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá s námi kupní smlouvu, nebo s námi jinak jedná (dále jen také jen „spotřebitel“). 

1.4 Reklamační řád společnosti HealthConcept s.r.o. se použije pro úpravu práv a povinností při uplatňování práv z vadného plnění u poskytnutého digitálního obsahu mezi námi jako prodávajícím a zákazníkem jako kupujícím (dále jen „zákazník“ nebo také „vy“), včetně práv z případné smluvní záruky. Reklamační řád dále informuje spotřebitele o podmínkách, způsobu a možnostech uplatnění reklamaceposkytnutého digitálního obsahu. Práva a povinnosti stran jsou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen “občanský zákoník”) a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Pro případ, že se jedná o práva ze smluvní záruky, řídí se vzniklé vztahy konkrétními záručními podmínkami.


2. V JAKÝCH PŘÍPADECH MÁME ODPOVĚDNOST ZA VADU WEBINÁŘE A POSKYTNUTÉHO DIGITÁLNÍHO OBSAHUA V JAKÝCH PŘÍPADECH NAOPAK NEMÁME ODPOVĚDNOST ZA VADU WEBINÁŘE NEBO POSKYTNUTÉHO DIGITÁLNÍHO OBSAHU 

2.1 Odpovídáme zákazníkovi, že za účelem řádného poskytnutí digitálního obsahu obdrží e-mailem na elektronickou adresu sdělenou při zadávání objednávky unikátní odkaz ke spuštění zakoupeného živě vysílaného webináře.

2.2 Odpovídáme zákazníkovi, že mu bude v uživatelském účtu umožněno spuštění  záznamu webináře a/nebo jiného digitálního obsahu ve sjednané době.


3. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA SOUVISEJÍCÍ S DODÁNÍM WEBINÁŘE A JINÉHO DIGITÁLNÍHO OBSAHU

3.1 Zákazník je povinen při obdržení potvrzení o úhradě objednávky webináře vysílaného živě zkontrolovat, zda mu byl v tomto potvrzení zaslán unikátní odkaz ke spuštění webináře vysílaného živě. Unikátní odkaz ke spuštění webináře od nás obdržíte nejpozději do 2 pracovních dnů od připsání platby na náš účet. 

3.2 Zákazník je povinen při obdržení potvrzení o přijetí platby za objednaný digitální obsah zkontrolovat, zda je zpřístupněn digitální obsah (zpravidla půjde o předtočený webinář) v uživatelském účtu. Pokud nebudete mít v uživatelském účtu přístup k digitálnímu obsahu po přijetí potvrzení, prosím kontaktujte nás na e-mailu info@brainberry.cz, my vše prověříme. 

3.3 Zákazník je povinen zajistit si k řádnému absolvování webináře a/nebo zpřístupnění digitálního obsahu dostatečné internetové připojení, hardwarové a softwarové vybavení potřebné k účasti na webináři a/nebo spuštění digitálního obsahu. Prodávající nenese zodpovědnost za vady související s nedostatečným internetovým připojením zákazníka, nedostatečným hardwarovým a softwarovým vybavením nutným pro účast na webináři a/nebo zpřístupnění digitálního obsahu. 


4. POKUD JSTE NEOBDRŽELI UNIKÁTNÍ ODKAZ K WEBINÁŘI A/NEBO VÁM NEBYL ZPŘÍSTUPNĚN DIGITÁLNÍ OBSAH

4.1 V případě, že jste neobdrželi e-mail s unikátním odkazem ke spuštění zakoupeného webináře do 2 dnů od obdržení potvrzení o úhradě, prosím kontaktujte nás na e-mailu info@brainberry.cz, my vše prověříme. Napište nám číslo objednávky a popište vzniklou chybu. Poskytnutí unikátního odkazu pro spuštění zakoupeného webináře probíhá z naší strany automatizovaným procesem, avšak z technických důvodů může dojít k jeho neodeslání. 

4.2 Pokud neobdržíte na svou elektronickou adresu unikátní odkaz ke spuštění zakoupeného webináře, pak Vám tento unikátní odkaz odešleme znova.   

4.3 V případě, že Vám nebyl v uživatelském účtu zpřístupněn zakoupený digitální obsah (zpravidla předtočený webinář) od okamžiku obdržení našeho potvrzení o úhradě objednávky, prosím kontaktujte nás na e-mailu info@brainberry.cz my vše prověříme. Napište nám číslo objednávky a popište vzniklou chybu. Ke zpřístupnění zakoupeného digitálního obsahu v uživatelském účtu dochází z naší strany automatizovaným procesem, avšak z technických důvodů může dojít k chybě.


5. ZJIŠTĚNÍ VADY DIGITÁLNÍHO OBSAHU 

5.1 Právo z vady poskytnutí webináře a/nebo digitálního obsahu (reklamovat jej) jste povinen u nás uplatnit ihned, bez zbytečného odkladu poté, co se vada objevila, v opačném případě by Vám soudem nebylo přiznáno právo z vadného plnění. Pokud vadu neuplatníte včas, nemůžete z důvodu její existence odstoupit od kupní smlouvy.

5.2 Za účelem uplatnění práv z vad zboží můžete využít náš reklamační formulář. Ve formuláři prosím uveďte zejména:

5.2.1 číslo objednávky;

5.2.2 telefonní číslo a e-mail, ze kterého jste zboží objednávali; 

5.2.3 popište vzniklou vadu vlastními slovy;

5.2.4 zvolený způsob vyřízení reklamace, přičemž zvolený způsob vyřízení reklamace není zákazník oprávněn změnit bez našeho předchozího souhlasu; 

5.2.5 vaši adresu.

5.3 Po vyplnění a odeslání formuláře na uplatnění práva z vad zboží od nás obdržíte na váš e-mail potvrzení o jeho přijetí. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy od vás obdržíme údaje o uplatnění reklamace zboží.


6. ZPŮSOB VYŘÍZENÍ REKLAMACE

6.1 Zvolení možnosti způsobu vyřízení reklamace ze strany zákazníka je podmíněno zejména tím, zda je vadné plnění podstatným nebo nepodstatným porušením kupní smlouvy. 

6.2 V případě, že je vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má zákazník právo na:

6.2.1 odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, nebo

6.2.2 přiměřenou slevu z kupní ceny, anebo

6.2.3 odstoupení od kupní smlouvy.

6.3 V případě, že je vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, má zákazník právo na:

6.3.1 odstranění vady dodáním nové věci bez vad anebo

6.3.2 přiměřenou slevu z kupní ceny.

6.4 Zákazník má povinnost nám sdělit, jaké právo z vadného plnění si zvolil, a to při oznámení vady (např. vyplněním a odesláním reklamačního formuláře), nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez našeho souhlasu. Neodstraníme-li vady v přiměřené lhůtě či oznámíme-li vám, že vady neodstraníme, můžete požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo můžete od kupní smlouvy odstoupit.

6.5 Nastane-li situace, kdy si nezvolíte své právo z vadného plnění včas (podle bodu 6.4 reklamačního řádu), máte práva jako při nepodstatném porušení kupní smlouvy.

6.6 Můžete požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; není-li to možné, můžete odstoupit od kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, máte právo na bezplatné odstranění vady.

6.7 Právo na dodání nové věci mate i v případě odstranitelné vady, pokud nemůžete věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě máte rovněž právo od kupní smlouvy odstoupit. Neodstoupíte-li od kupní smlouvy nebo neuplatníte-li právo na dodání nové věci bez vad, můžete požadovat přiměřenou slevu.

6.8 Máte právo na přiměřenou slevu i v případě, že vám nemůžeme dodat novou věc bez vad, stejně i v případě, že nezjednáme nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

6.9 Právo z vadného plnění vám nenáleží, pokud jste před převzetím věci věděl, že věc má vadu, nebo pokud jste vadu sám způsobil.


7. UKONČENÍ REKLAMACE

7.1 Po vyřízení uplatněné reklamace budete vyrozuměn o ukončení reklamace, a to telefonicky nebo e-mailem bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů od ode dne kdy byl o jejím vyřízení informován. Při převzetí reklamovaného zboží vám vydáme písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace. 

7.2 V případě, že reklamace je uznána jako oprávněná a zákazník oprávněně požaduje jako způsob vyřízení reklamace vrácení kupní ceny, zašleme vám bezhotovostně zaplacenou kupní cenu zpět na bankovní účet, který určíte v reklamačním formuláři, a to nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne, kdy vám bylo zasláno potvrzení o způsobu vyřízení reklamace. 

7.3 V případě, že Vámi tvrzené vadné poskytnutí digitálního obsahu nebo digitální služby nebylo shledáno jako vadné, budete o tom informováni za účelem dosažení individuálního postupu.


8. ZÁVĚREČNÁ ČÁST

8.1 Práva zákazníka vyplývající ze zákona nejsou tímto reklamačním řádem dotčena.

8.2 Tento reklamační řád (určený pouze spotřebitelům) je platný od 4.11.2021.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Ať máte vše z první ruky.
chci odebírat newsletter