Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
obchodní společnosti HealthConcept s.r.o.,
se sídlem Heřmanova 829/14, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 03371000, zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 230611, kterou zastupuje Kateřina Boesenberg, jednatelka (dále jen “HealthConcept” nebo “Brainberry” nebo “my”), 
 
 
pro poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb prostřednictvím internetového obchodu umístěného na adrese http://brainberry.cz/.
 

Informace, které byste neměli přehlédnout:
➔    Způsob platby si můžete vybrat během objednávkového procesu.
➔    Stisknutím tlačítka OBJEDNAT A ZAPLATIT se závazně přihlašujete k účasti na našem semináři a/nebo s námi uzavíráte smlouvu k digitálnímu obsahu a jste povinni nám zaplatit cenu za tento seminář/webinář a/nebo jiný digitální obsah.
➔    V okamžiku zpřístupnění a/nebo stažení digitálního obsahu nemáte právo odstoupit od smlouvy.
➔    Ochrana Vašich osobních údajů  je pro nás velmi důležitá. Informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, proč a jak, najdete v Zásadách zpracování osobních údajů.
 
 
KDO JSME?
Název:             HealthConcept s.r.o.
Sídlo:               Heřmanova 829/14, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO:                 03371000
DIČ:                 CZ03371000
Zápis v OR:      společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 230611, kterou zastupuje Kateřina Boesenberg, jednatelka
 
JAK SE S NÁMI MŮŽETE SPOJIT? 
Adresa:            Heřmanova 829/14, Holešovice, 170 00 Praha 7
Telefon:           + 420 723 285 842 (v pracovních dnech v čase 10:00-15:00; pokud zavoláte mimo tento čas, ozveme se Vám zpět)
E-mail:            info@brainberry.cz
 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Na začátek si můžete přečíst co u nás můžete zakoupit, a další základní informace.
1.1          Co upravují tyto VOP. Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti HealthConcept upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy nebo smlouvy o účasti na webináři (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi námi a spotřebiteli nebo podnikateli (dále jen „zákazník“ nebo „vy“) prostřednictvím našeho internetového obchodu na adrese: http://brainberry.cz/ (dále jen “VOP”).
1.2         Internetový obchod. Internetový obchod je námi provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese http://brainberry.cz/ (dále jen „Brainberry“).     
1.3         Co si u nás můžete zakoupit. Na Brainberry si můžete zakoupit námi poskytované digitální služby nebo digitální obsah, a to zejména v podobě 
1.3.1          online video-přednášky - živý seminář vedený lektorem s možností online diskuze s lektorem (dále jen „webinář”); a/nebo
1.3.2         záznamu webináře, předtočené video přednášky nebo jiný předtočený video edukativní obsah, je-li nabízen na Brainberry (dále jen souhrnně jako „digitální obsah”);
(webináře a digitální obsah dále společně také jako “produkty”).
1.4         Věkové omezení. Digitální obsah je určen osobám starším 18 let, pokud není v daném případě uvedeno jinak.  
1.5         Kdo je spotřebitel. Za spotřebitele je považována každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání s námi uzavře smlouvu, nebo s námi jinak právně jedná (dále jen „spotřebitel“).
1.6         Kdo je podnikatel. Za podnikatele je považována každá fyzická osoba nebo právnická osoba (např. obchodní společnost, družstvo, ústav), která vykonává samostatně na vlastní účet a odpovědnost na základě živnostenského oprávnění nebo jiným způsobem výdělečnou činnost s úmyslem věnovat se této činnosti soustavně za účelem dosažení zisku (dále jen „podnikatelská činnost“). Tato osoba v rámci své podnikatelské činnosti s námi uzavře smlouvu nebo s námi jinak právně jedná (dále jen „podnikatel“). Řídíme se zásadou, že pro zákazníka, který v objednávce uvede své IČO, DIČ, platí ustanovení těchto VOP vztahující se na podnikatele.
1.7         Seznámení se a odsouhlasení VOP. Odesláním objednávky (tlačítko „OBJEDNAT A ZAPLATIT”) potvrzujete, že jste se seznámil s VOP, včetně sdělení vůči spotřebitelům před uzavřením smlouvy podle těchto VOP a výslovně s nimi souhlasíte v jejich znění platném a účinném v okamžiku tohoto potvrzení.
 1. SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKŮM PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY
Před tím, než si u nás zakoupíte účast na webináři nebo digitální obsah, podívejte se na tuto část. 
 1. Oprávnění HealthConcept a kontrolní orgány. K prodeji produktů jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Ilustrační charatker. Fotografie, které na Brainberry vidíte, mají pouze ilustrační charakter. Veškerá prezentace webinářů či digitálního obsahu na Brainberry je rovněž informativního charakteru. 
 3. Cena, náklady. Námi nabízené produkty a popis jejich hlavních vlastností jsou k dispozici vždy v rámci naší prezentace na Brainberry. Ceny produktů jsou uvedeny včetně DPH, včetně zákonem stanovených poplatků. Neúčtujeme si žádné dodatečné náklady na telekomunikační prostředky (např. pokud nám budete volat na naše telefonní číslo, zaplatíte pouze Vaši běžnou sazbu telefonického hovoru). 
 4. Produkty a autorská práva. Nabízené produkty není možné nahrávat, kopírovat či jakkoliv jinak šířit. Všechny texty, obrázky, grafika a další části produktů podléhají autorskému právu. Kopírování nebo sdílení jakékoliv části produktů je zakázáno. Žádná reprodukce jakékoliv části produktů nesmí být prodávána nebo distribuována, ani nesmí být upravována nebo zahrnuta do jakékoliv díla, zejména jiné práce, publikace nebo internetové stránky.
 5. Možnosti platby a doprava. Konkrétní podmínky platebních metod jsou podrobněji popsány v průběhu samotné objednávky.
 6. Závaznost objednávky. Odesláním objednávky stisknutím tlačítka OBJEDNAT A ZAPLATIT v našem internetovém obchodě zákazník vytvoří závaznou objednávku, která zavazuje zákazníka k platbě. Zákazník má možnost před odesláním objednávky svou objednávku zkontrolovat a opravit nebo změnit, jak je podrobněji popsáno v části 5 těchto VOP.
 7. Práva zákazníka z vadného plnění. Práva zákazníka z vadného plnění, případně ze záruky, a podmínky jejich uplatnění jsou popsány v části 10 těchto VOP, anebo v našem Reklamačním řádu.
 1. SDĚLENÍ SPOTŘEBITELŮM PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY
Na našem webu vítáme všechny! Pokud jste spotřebiteli, máte však speciální práva. O nich se můžete dočíst více v této části.
 1. Právo na odstoupení od smlouvy. Zákazník spotřebitel má právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodů (pokud není uvedeno jinak) ve lhůtě 14 dnů.
 2. Formulář pro odstoupení od smlouvy. Formulář pro odstoupení od smlouvy je k dispozici zde.
 3. Kdy nemůžete odstoupit od smlouvy. Spotřebitel není zejména oprávněn odstoupit od následujících smluv: 
  1. o poskytování služeb, které jsme úplně splnili s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  2. o poskytování digitálního obsahu, a to v souladu s § 1837 písm. j) občanského zákoníku, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s Vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a my jsme Vám před uzavřením smlouvy sdělili, že v takovém případě nemáte právo od smlouvy odstoupit;
  3. o účasti na webináři, pokud se jedná o webinář, který je vysílán živě, a to v souladu s § 1837 písm. j) občanského zákoníku.
 4. Započetí s plněním služeb a odstoupení. Dojde-li k odstoupení od smlouvy o poskytování služeb, kde již bylo započato s naším plněním na výslovnou žádost spotřebitele, a to před uplynutím lhůty 14 dnů pro odstoupení od smlouvy, je nám spotřebitel povinen uhradit poměrnou část ceny za plnění poskytnutá do okamžiku odstoupení od smlouvy.
 5. Vrácení ceny. V případě odstoupení od smlouvy ve lhůtě pro odstoupení jsme povinni spotřebiteli vrátit veškeré peníze, a to stejnou platební metodou, jako při přijetí peněz bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Pokud bude kupní cena uhrazena formou zaměstnaneckých benefitů, obdrží zákazník zpět body odpovídající vrácené kupní ceně na bodové konto. Pokud se bude jednat o odstoupení u produktu, který byl hrazen dárkovou poukázkou, bude prodávajícím vystavena dárková poukázka ve stejné hodnotě. 
 6. Řešení stížností. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím e-mailu  info@brainberry.cz
 7. Mimosoudní řešení sporů. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a zákazníkem z smlouvy.
 8. Evropské spotřebitelské centrum ČR. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
3.9        Poučení v souvislosti s digitálním obsahem. Upozorňujeme spotřebitele, že poskytujeme aktualizace zakoupeného digitálního obsahu v zákonném rozsahu. O tom budou spotřebitelé upozorněni před před uzavřením smlouvy. Současně spotřebitele poučíme v potvrzovacím e-mailu k učiněné objednávce. 
 1. Informační a vzdělávací účely produktů. Námi nabízené produkty jsou určeny pouze pro informační a vzdělávací účely. Není možné je považovat za náhradu odborné lékařské péče, jiného zdravotního poradenství, diagnostiky či léčby. Doporučujeme vhodnost námi poskytovaných informací konzultovat s Vaším ošetřujícím lékařem. 
3.11       Odpovědnost za újmů způsobenou nesprávnou informací nebo radou. Zříkáme se jakékoli odpovědnosti za újmu způsobenou nesprávnou či neúplnou informací nebo radou, a to zejména v případech, kdy dosažení určitého výsledku závisí na činnosti adresáta rady či jiných osob, případně na neovlivnitelných skutečnostech nebo na náhodě. Zříkáme se odpovědnosti za jakékoli následné škody vyplývající přímo nebo nepřímo z jakéhokoli použití videoobsahu, které je poskytováno bez záruk na dosažení výsledku.
 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET A DALŠÍ PŘEDPOKLADY PRO PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY
Chcete se u nás zaregistrovat? Super! Podívejte se do této části, abyste zjistili podmínky registrace a více informací o uživatelském účtu.
 1. Registrace uživatelského účtu. Na základě registrace zákazníka pomocí e-mailu a zvoleného bezpečného hesla, provedené na Brainberry, může zákazník přistupovat do uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“). Zákazník svou registrací potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito VOP a Zásadami pro zpracování osobních údajů.
 2. Vlastnosti uživatelského účtu. Po úspěšné registraci může zákazník prostřednictvím svého uživatelského účtu objednávat produkty na Brainberry. Založit uživatelský účet si mohou pouze právnické osoby nebo fyzické osoby, které jsou plnoleté a plně svéprávné.
 3. Úplnost a správnost údajů. Při registraci na Brainberry a při objednávání produktů je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání webináře a/nebo jiného digitálního obsahu jsou prodávajícím považovány za správné.
 4. Bezpečnost uživatelského účtu. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a silným heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Uživatelský účet můžeme zablokovat po pěti (5) neúspěšných pokusech o přihlášení. Činíme tak z bezpečnostního hlediska, aby nedošlo zejména ke zneužití uživatelského účtu zákazníka. Pokud bude Váš uživatelský účet zablokován, prosím kontaktujte nás na na e-mailu info@brainberry.cz
 5. Zrušení uživatelského účtu. Můžeme zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy zákazník svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti z smlouvy ve znění těchto VOP.
4.6       Dostupnost uživatelského účtu. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu.
 1. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY PROSTŘEDNICTVÍM E-SHOPU
V této části se dozvíte, jakým způsobem si můžete objednat naše produkty a jak to probíhá.
 1. Platnost cen produktů. Ceny produktů zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na Brainberry. Tímto ustanovením není omezena naše možnost uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Tvorba objednávky. Pro objednání produktu vyplní zákazník objednávkový formulář na Brainberry (vkládá webinář a/nebo jiný digitální obsah „do košíku“, zvolí způsob úhrady ceny produktu, uvede fakturační adresu a jiné nezbytné kontaktní údaje. Při odeslání objednávkového formuláře se jedná o závaznou objednávku produktu zavazující k platbě (dále jen „objednávka"). Odesláním objednávky zákazník potvrzuje, že seznámil a souhlasí s těmito VOP a Zásadami zpracování osobních údajů.
 3. Dokončení objednávky. Před dokončením objednávky je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky zákazník vložil, a to i s ohledem na možnost zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávka je odeslána kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT A ZAPLATIT“ a proces objednávky je tím ukončen. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Pokud bude při zpracování objednávky zjištěno, že byly použity zjevně nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme objednávku odmítnout, o čemž budete vyrozuměni e-mailem. Zákazník může být odpovědný za škodu, kterou uvedením záměrně nepravdivých nebo nesprávných údajů způsobí. 
 4. Dodatečné potvrzení objednávky. Jsme oprávněni v závislosti na charakteru objednávky (počet přístupů k webináři a/nebo k digitálnímu obsahu, výše ceny) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například e-mailem) a dále je oprávněn požádat zákazníka o upřesnění správnosti výběru daného webináře a/nebo digitálního obsahu.
 5. Potvrzení o doručení objednávky. Zákazník, který dokončí objednávku, od nás obdrží automatické potvrzení o doručení objednávky na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou v uživatelském účtu, či v objednávce (dále jen „e-mail zákazníka"). K uzavření smlouvy dojde okamžikem stisknutí tlačítka „OBJEDNAT A ZAPLATIT“, o čemž je zákazník obratem informován právě prostřednictvím potvrzení o přijetí objednávky. 
 6. Uzavření smlouvy o účasti na webináři. Uzavřením smlouvy týkající se webináře se zavazujeme zaslat Vám elektronicky unikátní odkaz na konaný webinář a umožnit Vám tak účast na tomto webináři ve sjednanou dobu a Vy se zavazujete nám uhradit cenu za přístup (sjednaný počet přístupů) k účasti na webináři. 
 7. Uzavření smlouvy týkající se digitálního obsahu. Uzavřením smlouvy týkající se digitálního obsahu (např. záznam z webináře) se zavazujeme Vám zpřístupnit digitální obsah v uživatelském účtu po dobu 12 měsíců od uzavření smlouvy a Vy se zavazujete uhradit nám cenu za poskytnutí sjednaného digitálního obsahu. 
 8. Doručení znění smlouvy. Zákazník obdrží kopii uzavřené smlouvy na e-mail zákazníka, ve znění platných VOP. Zákazník spotřebitel rovněž održí formulář pro odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě. 
5.9        Použití komunikačních prostředků na dálku. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.                                   
 1. CENA PRODUKTŮ A ZPŮSOBY PLATBY
V této části se dozvíte jak je to s placením, jsou možnosti platby a kde najdete účetní doklady.
 1. Uvádění cen včetně DPH. Všechny ceny produktů jsou uvedeny v českých korunách (Kč) nebo v euro (EUR) a jsou uvedeny včetně DPH.
 2. Způsob úhrady ceny. Způsob úhrady ceny. Cenu produktu nám můžete uhradit platební kartou online, bankovním převodem na náš bankovní účet nebo prostřednictvím zaměstnaneckých benefitů, které budeme zákazníkům umožňovat. Pokud bude některý způsob platby zpoplatněn, bude o tom zákazník informován u daného způsobu platby. V případě, že budeme nabízet jiné způsoby platby, bude o tom zákazník informován v průběhu objednávky (v části “Platba”).
 3. Záloha. Můžeme po zákazníkovi požadovat zálohu či jinou obdobnou platbu.
 4. Slevy. Případné slevy z ceny produktu nelze vzájemně kombinovat.
 5. Zobrazení chybné ceny. V případě zobrazení nereálné ceny v hodnotě 0 Kč (slovy nula korun českých) nebo zobrazení vysoce netržní ceny, kdy za netržní cenu je považována taková cena, která je pod cenou webináře a/nebo digitálního obsahu, si vyhrazujeme právo tuto položku odstranit z objednávky. Zákazník bude o této skutečnosti informován na e-mail zákazníka.
6.6        Zasílání faktur. Sjednáváme si, že faktury budou zaslány elektronicky, a to na e-mail zákazníka.
 1. DODÁNÍ PŘÍSTUPU K WEBINÁŘI A DIGITÁLNÍHO OBSAHU
Zakoupili jste si u nás účast na webináři nebo digitální obsah? Tady se dozvíte, jak Vám budou zpřístupněny, abyste se na ně mohli podívat.
 1. Dodání přístupu k webináři. V případě webináře se přístup k webináři považuje za převzatý v okamžiku, kdy zákazník obdrží na e-mail zákazníka unikátní odkaz ke spuštění zakoupeného online webináře. Unikátní odkaz ke spuštění webináře od nás obdržíte nejpozději 2 pracovní dny před konáním webináře.
 2. Dodání digitálního obsahu. V případě jiného digitálního obsahu se digitální obsah považuje za převzatý v okamžiku, kdy je zákazníkovi doručen odkaz ke stažení či odkaz k přístupu k digitálnímu obsahu na e-mail zákazníka, nebo v okamžiku, kdy je mu umožněno zhlédnutí záznamu webináře či jiného digitálního obsahu v uživatelském účtu po dobu 12 měsíců od uzavření smlouvy. 
 3. Platnost odkazu pro přístup k digitálního obsahu. Vezměte na vědomí, že odkaz pro přístup k digitálního obsahu (a tedy i možnost zhlédnout digitální obsah v Uživatelském účtu) je platný pouze po dobu vyznačenou u daného zakoupeného produktu v uživatelském účtu (zpravidla se bude jednat o dobu 12 měsíců od uzavření smlouvy a její následné úhrady). Zákazník je proto povinen využít přístup k digitálnímu obsahu v této době.
 4. Zajištění technických prostředků. Prosím vezměte na vědomí, že k účasti na webináři a/nebo zpřístupnění digitálního obsahu je nutné mít zajištěné dostatečné internetové připojení, mít k dispozici potřebný hardware a aktualizovaný software zařízení.
7.5        Práva z vad. Práva zákazníků v případě vytknutí vady se řídí podle našeho Reklamačního řádu a podle příslušných právních předpisů českého práva, zejména občanského zákoníku.
 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Tato část se týká postupu, jakým je možné odstoupit od Smlouvy.
 1. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem. Právo zákazníka spotřebitele na odstoupení od smlouvy se řídí podle ustanovení uvedených v části 4 těchto VOP.
 2. Odstoupení od smlouvy podnikatelem. Zákazníci podnikatelé mají právo na odstoupení od smlouvy, které jim umožňují příslušné právní předpisy. Zákazník podnikatel nemá právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů, toto právo přísluší pouze spotřebiteli.
 3. Odstoupení od smlouvy námi. Jsme oprávněni odstoupit od smlouvy zejména v případě, kdy zákazník neuhradil řádně a včas cenu za produkt.
 4. Odstoupení od smlouvy a dárky. Je-li společně s produktem poskytnut zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi námi a zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a zákazník je nám povinen vrátit i poskytnutý dárek.
 5. Odstoupení od smlouvy při zakoupení digitálního obsahu. Po zaplacení objednaného digitálního obsahu, který byl spotřebiteli zpřístupněn prostřednictvím odeslání unikátního odkazu k jeho spuštění, není možné od smlouvy odstoupit či jakkoliv jinak smlouvu zrušit. O této této skutečnosti byl námi zákazník informován před uzavřením smlouvy. 
 6. Odstoupení od smlouvy při zakoupení účasti na webináři. Po zakoupení účasti na webináři nemá spotřebitel právo odstoupit od smlouvy, jakožto smlouvy o využití volného času poskytované v určitém termínu, a to v souladu s § 1837 písm. j) občanského zákoníku.
8.7        Zrušení webináře z důvodů na naší straně. V případě, že bude webinář přenášený online zrušen z důvodu na naší straně, co nejdříve Vám sdělíme konání náhradního webináře. V případě, kdy webinář v náhradním termínu nezajistíme a/nebo se nebudete moci webináře v náhradním termínu účastnit, vrátíme Vám cenu webináře v plné výši za předpokladu, že již byla Vámi uhrazena.
9        NUTNÁ ÚDRŽBA, AKTUALIZACE A TECHNICKÉ VYBAVENÍ ZÁKAZNÍKA
9.1         Technické vybavení Zákazníka. Zákazník je povinen si zajistit k účasti na webináři a/nebo pro zpřístupnění digitálního obsahu dostatečné internetové připojení, mít k dispozici potřebný hardware a aktualizovaný software zařízení. Zákazník je povinen prověřit zda jeho technické vybavení odpovídá technickým požadavkům platforem, na kterých HealthConcept pořádá webináře, či na kterých zpřístupňuje digitální obsah před účastí na webináři / před přístupem k digitálnímu obsahu. Pro digitální obsah se jedná o platformu Vimeo, jejíž technické požadavky jsou dostupné zde. Pro webináře se jedná o platformu GoTo Meeting, jejíž technické požadavky jsou dostupné zde. 
9.2        Nutná údržba. Není porušením těchto VOP, pokud není Brainberry není v provozu v důsledku nutné údržby. Nutná údržba je zpravidla předem oznámena prostřednictvím Uživatelského účtu, e-mailu zákazníka nebo prostřednictvím Brainberry (info stránka / banner).
9.3        Oznámení nutné údržby. Zákazník je povinen strpět krátkodobou odstávku Brainberry spočívající v jejím omezení nebo přerušení, o tomto bude zákazník zpravidla upozorněn prostřednictvím oznámení v Uživatelském účtu, e-mailem nebo prostřednictvím Brainberry (info stránka / banner) před jejím uskutečněním. V takovém oznámení uvedeme, o jaký druh údržby se bude jednat a předpokládaný čas zahájení a ukončení prací. 
9.4       Aktualizace. HealthConcept bude kromě nutné údržby provádět také aktualizace (přidávat i ubírat obsah/funkce) Brainberry. Cílem těchto aktualizací je zpravidla zejména zlepšení fungování Brainberry a usnadnění obsluhy v Uživatelském účtu. HealthConcept je rovněž oprávněn omezit či pozastavit fungování Brainberry na dobu nezbytně nutnou k provedení aktualizace. HealthConcept zpravidla oznamuje aktualizace zákazníkovi prostřednictvím oznámení v Uživatelském účtu, e-mailem nebo prostřednictvím Brainberry (info stránka / banner).
9.5        Nesouhlas s aktualizacemi Brainberry. V případě, že Uživatel nebude souhlasit se změnou (aktualizací) Brainberry dle předchozího odstavce, ke kterým dojde během doby, kdy je mu zpřístupněn digitální obsah, nebo ke kterým dojde před jeho účastí na webináři poté, co jej již zakoupil, má právo odstoupit od smlouvy dle těchto VOP.
 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
Snažíme se poskytovat Vám ty nejlepší služby, ale nikdo není neomylný. Pokud náš produkt neobsahoval to co měl, koukněte se do této části.
 1. Vycházíme z občanského zákoníku. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
10.2      Reklamační řád. Další práva a povinnosti stran související s naší odpovědností za vady webináře a/nebo poskytnutí digitálního obsahu je upraveno v našem Reklamačním řádu.
 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Ochrana osobních údajů našich zákazníků je pro nás velmi důležitá. Pravidla pro nakládání s osobními údaji si přečtete v této části.
 1. Zásady zpracování. Ochrana osobních údajů našich zákazníků je pro nás velmi důležitá. Pravidla pro nakládání s osobními údaji a pravidla pro zasílání obchodních sdělení jsou upravena v našich Zásadách zpracování osobních údajů.
 2. Obchodní sdělení. Zasíláme zákazníkům obchodní sdělení s nabídkou souvisejících služeb, a to na e-mail zákazníka (obchodní sdělení pro zákazníky). E-mailová adresa je osobním údajem a je zpracovávána v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) za účelem zasílání obchodních sdělení na základě našeho oprávněného zájmu propagovat naše obdobné výrobky a služby. Zákazník se může z odběru obchodních sdělení kdykoliv odhlásit.
11.3       Cookies. Používáme tzv. soubory cookies, které mohou být ukládány na koncovém zařízení (buď na základě souhlasu, nebo k ochraně našich oprávněných zájmů). Preference si může zákazník nastavit přímo na Brainberry, kde najde informace o používání souborů cookies.
 1. VYŠŠÍ MOC
Co se stane, pokud nám naše povinnosti překazí nepředvídatelné události?
 1. Podmínky pro uplatnění vyšší moci. Neodpovídáme za porušení povinností podle těchto Podmínek způsobené vyšší mocí, pokud tyto VOP nestanoví jinak
 2. Co je vyšší moc. Za vyšší moc se pro potřeby těchto VOP považuje jakákoli překážka, jež nastala nezávisle na naší vůli a brání nám ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že bychom tuto překážku nebo její následky odvrátili, překonali nebo předvídali. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny.
 3. Příklad vyšší moci. Za vyšší moc může být považován zejména výpadek serveru v průběhu konání webináře, vzniklý nezávisle na naší vůli. V takovém případě nemá zákazník žádný nárok na kompenzaci či vrácení ceny webináře. Současně jsme ale povinni zajistit co nejrychlejší zprovoznění serveru.
 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, VČETNĚ ROZHODNÉHO PRÁVA A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOSTI
A nakonec si můžete přečíst jakým právem se řídí náš vztah a pár formalit.
 1. Závazek respektovat práva Spotřebitelů. V případě neúmyslného rozporu ustanovení těchto VOP se zákonnými předpisy na ochranu spotřebitele mají přednost tato ustanovení a prodávající se zavazuje je takto dodržovat.
 2. Neplatné nebo neúčinné ustanovení Podmínek. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane místo neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
13.3      Jakým právem se řídí náš vztah. V případě existence mezinárodního prvku si sjednáváme, že se právní vztah mezi námi bude řídit právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Touto volbou práva v souladu s čl. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008, ze dne 17. června 2008, o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (dále jen „Řím I”) však nesmí být uživatel spotřebitel touto volbou zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu země jeho obvyklého bydliště podle čl. 6 odst 2 Řím I.
 1. Vyloučení Vídeňské úmluvy. Smluvní strany si sjednávají, že výslovně vylučují použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, nebo také Vídeňská úmluva), a to v souladu s čl. 6 této úmluvy.
 2. Spory a příslušnost. Smluvní strany si dále sjednávají, že k řešení případných sporů ze smlouvy, kde je přítomen mezinárodní prvek, budou vždy místně příslušné soudy ČR, místně určené podle našeho sídla. Tím nejsou dotčena práva spotřebitelů podle zvláštních právních předpisů. Smluvním jazykem je český jazyk.
 3. Archivování smlouvy. Smlouva ve znění VOP je námi archivována v elektronické podobě a není přístupná třetím stranám.
 4. Pokud si sjednáme odlišné podmínky pro uzavření smlouvy. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí smlouvy. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.
 5. Nezbytnost přijetí VOP pro uzavření smlouvy. Přijetí těchto VOP je dobrovolné, ale je nezbytné k vytvoření uživatelského účtu nebo objednávky zákazníkem. 
 6. Platnost VOP. Tyto VOP jsou platné od 27.08. 2023 a ruší platnost předchozích VOP.
 
 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Ať máte vše z první ruky.
chci odebírat newsletter