Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

obchodní společnosti HealthConcept s.r.o.,

se sídlem Heřmanova 829/14, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 03371000, zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 230611, kterou zastupuje Kateřina Boesenberg, jednatelka, pro poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb prostřednictvím internetového obchodu umístěného na adrese http://brainberry.cz/.


1. KONTAKTNÍ ÚDAJE

1.1 Provozovatel e-shopu: 
HealthConcept s.r.o.
sídlo: Heřmanova 829/14, Holešovice, 170 00 Praha 7 (dále jen „adresa sídla“)
společnost zapsaná v obchodním rejstříku v oddíle: C vložka: 230611 u Městského soudu v Praze, kterou zastupuje Kateřina Boesenberg, jednatelka (dále jen „HealthConcept s.r.o.“, „prodávající“ nebo „my“),
IČO: 03371000
DIČ: CZ03371000
e-mail: info@brainberry.cz


2. ROZSAH PLATNOSTI A POUŽITELNOSTI VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK

2.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti „HealthConcept s.r.o. upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi námi a spotřebiteli nebo podnikateli (dále jen „zákazník“ nebo „vy“) prostřednictvím našeho internetového obchodu na adrese: http://brainberry.cz/.

2.2 V případě existence mezinárodního prvku si sjednáváme, že se právní vztah mezi námi bude řídit právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Touto volbou práva v souladu s čl. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008, ze dne 17. června 2008, o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (dále jen „Řím I”) však nesmí být uživatel spotřebitel touto volbou zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu země jeho obvyklého bydliště podle čl. 6 odst 2 Řím I.

2.3 Internetový obchod je námi provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese http://brainberry.cz/ (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

2.4 Ve webovém rozhraní obchodu si můžete zakoupit námi poskytované digitální služby nebo digitální obsah, a to zejména v podobě 

2.4.1 online video-přednášky - živý seminář vedený lektorem s možností online diskuze s lektorem (dále jen „webinář“); a/nebo

2.4.2 záznamu webináře, předtočené video přednášky nebo jiný předtočený video edukativní obsah, je-li nabízen ve webovém rozhraní obchodu (dále jen souhrnně jako „digitální obsah“). 

2.5 Digitální obsah je určen osobám starším 18 let, pokud není v daném případě uvedeno jinak.

2.6 Za spotřebitele je považována každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání s námi uzavře kupní smlouvu, nebo s námi jinak právně jedná (dále jen „spotřebitel“).

2.7 Za podnikatele je považována každá fyzická osoba nebo právnická osoba (např. obchodní společnost, družstvo, ústav), která vykonává samostatně na vlastní účet a odpovědnost na základě živnostenského oprávnění nebo jiným způsobem výdělečnou činnost s úmyslem věnovat se této činnosti soustavně za účelem dosažení zisku (dále jen „podnikatelská činnost“). Tato osoba v rámci své podnikatelské činnosti s námi uzavře kupní smlouvu nebo s námi jinak právně jedná (dále jen „podnikatel“). Řídíme se zásadou, že pro zákazníka, který v objednávce uvede své IČO, DIČ, platí ustanovení těchto VOP vztahující se na podnikatele.

2.8 Odesláním objednávky (tlačítko „OBJEDNÁVKA ZAVAZUJÍCÍ K PLATBĚ“) potvrzujete, že jste se seznámil s VOP, včetně sdělení vůči spotřebitelům před uzavřením kupní smlouvy podle těchto VOP a výslovně s nimi souhlasíte v jejich znění platném a účinném v okamžiku tohoto potvrzení.


3. SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKŮM PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY

3.1 Prodávající je oprávněn k poskytování digitálního obsahu na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

3.2 Všechny fotografie na webové stránce mají pouze ilustrační charakter.

3.3 Námi nabízený digitální obsah na webové stránce internetového obchodu http://brainberry.cz/ a popis jejho hlavních vlastností je k dispozici u příslušného obsahu. Ceny digitálního obsahu jsou uvedeny včetně DPH, včetně zákonem stanovených poplatků. Neúčtujeme si žádné dodatečné náklady na telekomunikační prostředky (např. pokud nám budete volat na naše telefonní číslo, zaplatíte pouze Vaši běžnou sazbu telefonického hovoru). Nabízený digitální obsah není možné nahrávat, kopírovat či jakkoliv jinak šířit. Všechny texty, obrázky, grafika a další části obsahu podléhají autorskému právu. Kopírování nebo sdílení jakékoliv části digitálního obsahu je zakázáno. Žádná reprodukce jakékoliv části digitálního obsahu nesmí být prodávána nebo distribuována, ani nesmí být upravována nebo zahrnuta do jakékoliv díla, zejména jiné práce, publikace nebo internetové stránky.

3.4 Konkrétní podmínky platebních metod jsou podrobněji popsány v průběhu samotné objednávky.

3.5 Odesláním objednávky stisknutím tlačítka „OBJEDNÁVKA ZAVAZUJÍCÍ K PLATBĚ“ v našem internetovém obchodě zákazník vytvoří závaznou objednávku, která zavazuje zákazníka k platbě. Zákazník má možnost před odesláním objednávky svou objednávku zkontrolovat a opravit nebo změnit, jak je podrobněji popsáno v části 6 těchto VOP.

3.6 Práva zákazníka z vadného plnění, případně ze záruky, a podmínky jejich uplatnění jsou popsány v části 10 těchto VOP, anebo v našem reklamačním řádu.


4. SDĚLENÍ SPOTŘEBITELŮM PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY


4.1 Zákazník spotřebitel má právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodů (pokud není uvedeno jinak) ve lhůtě 14 dnů.

4.2 Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy je k dispozici zde.

4.3 Spotřebitel není zejména oprávněn odstoupit od následujících smluv: 

4.3.1 o poskytování služeb, které jsme úplně splnili s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy,

4.3.2 o poskytování digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s Vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy a my jsme Vám před uzavřením kupní smlouvy sdělili, že v takovém případě nemáte právo od kupní smlouvy odstoupit.

4.4 Dojde-li k odstoupení od smlouvy o poskytování služeb, kde již bylo započato s naším plněním na výslovnou žádost spotřebitele, a to před uplynutím lhůty 14 dnů pro odstoupení od smlouvy, je nám spotřebitel povinen uhradit poměrnou část ceny za plnění poskytnutá do okamžiku odstoupení od smlouvy.

4.5 V případě odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě pro odstoupení jsme povinni spotřebiteli vrátit veškeré peníze, a to stejnou platební metodou, jako při přijetí peněz, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. 

4.6 Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím e-mailu  info@brainberry.cz.

4.7 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a zákazníkem z kupní smlouvy.

4.8 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

4.9 Upozorňujeme spotřebitele, že neposkytujeme aktualizace zakoupených záznamů webinářu. O tom budou spotřebitelé upozorněni před uzavřením kupní smlouvy. Současně spotřebitele poučíme v potvrzovacím e-mailu k učiněné objednávce. 

4.10 Námi nabízený digitální obsah je určen pouze pro informační a vzdělávací účely. Není možné jej považovat za náhradu odborné lékařské péče, jiného zdravotního poradenství, diagnostiky či léčby. Doporučujeme vhodnost námi poskytovaných informací konzultovat s vaším ošetřujícím lékařem.

4.11 Zříkáme se jakékoli odpovědnosti za újmu způsobenou nesprávnou či neúplnou informací nebo radou, a to zejména v případech, kdy dosažení určitého výsledku závisí na činnosti adresáta rady či jiných osob, případně na neovlivnitelných skutečnostech nebo na náhodě. Zříkáme se odpovědnosti za jakékoli následné škody vyplývající přímo nebo nepřímo z jakéhokoli použití videoobsahu, které je poskytováno bez záruk na dosažení výsledku.


5. UŽIVATELSKÝ ÚČET A DALŠÍ PŘEDPOKLADY PRO PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY

5.1 Na základě registrace zákazníka pomocí e-mailu a zvoleného bezpečného hesla, provedené na webové stránce obchodu, může zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Uživatel potvrdí, že se seznámil a souhlasí s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a zásadami pro zpracování osobních údajů.

5.2 Ze svého uživatelského rozhraní („Můj účet“) může zákazník provádět objednávání webináře a/nebo jiného digitálního obsahu (dále jen „uživatelský účet“). Založit uživatelský účet si mohou pouze právnické osoby nebo fyzické osoby, které jsou plnoleté a plně svéprávné.

5.3 Při registraci na webové stránce a při objednávání webináře a/nebo jiného digitálního obsahu je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání webináře a/nebo jiného digitálního obsahu jsou prodávajícím považovány za správné.

5.4 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a silným heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Uživatelský účet můžeme zablokovat po pěti (5) neúspěšných pokusech o přihlášení. Činíme tak z bezpečnostního hlediska, aby nedošlo zejména ke zneužití uživatelského účtu zákazníka. Pokud bude Váš uživatelský účet zablokován, prosím kontaktujte nás na e-mailu info@brainberry.cz.

5.5 Můžeme zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy zákazník svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti z kupní smlouvy ve znění těchto VOP.

5.6 Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu.


6. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY PROSTŘEDNICTVÍM E-SHOPU

6.1 Veškerá prezentace digitálního obsahu umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru.

6.2 Ceny digitálního obsahu zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena naše možnost uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

6.3 Pro objednání webináře a/nebo jiného digitálního obsahu vyplní zákazník objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu (vkládá webinář a/nebo jiný digitální obsah „do košíku“, zvolí způsob úhrady kupní ceny webináře a/nebo jiného digitálního obsahu, uvede fakturační adresu a jiné nezbytné kontaktní údaje. U webináře a/nebo digitálního obsahu se jedná o závaznou objednávku digitálního obsahu zavazující k platbě (dále jen „objednávka“). Odesláním objednávky potvrzuje zákazník, že odsouhlasil tyto všeobecné obchodní podmínky a četl naše zásady zpracování osobních údajů.

6.4 Před dokončením objednávky je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky zákazník vložil, a to i s ohledem na možnost zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávka je odeslána kliknutím na tlačítko „OBJEDNÁVKA ZAVAZUJÍCÍ K PLATBĚ“ a proces objednávky je tím ukončen. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Pokud bude při zpracování objednávky zjištěno, že byly použity zjevně nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme objednávku odmítnout, o čemž budete vyrozuměni e-mailem. Zákazník může být odpovědný za škodu, kterou uvedením záměrně nepravdivých nebo nesprávných údajů způsobí. 

6.5 Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (počet přístupů k webináři a/nebo k jinému digitálnímu obsahu, výše kupní ceny) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například e-mailem) a dále je oprávněn požádat zákazníka o upřesnění správnosti výběru daného webináře a/nebo digitálního obsahu.

6.6 Zákazník, který dokončí objednávku, od nás obdrží automatické potvrzení o doručení objednávky na adresu elektronické pošty zákazníka uvedenou v uživatelském účtu, v objednávce či v jiném našem formuláři (dále jen „elektronická adresa zákazníka“). K uzavření kupní smlouvy dojde okamžikem stisknutí tlačítka „OBJEDNÁVKA ZAVAZUJÍCÍ K PLATBĚ“, o čemž je zákazník obratem informován právě prostřednictvím potvrzení o přijetí objednávky. 

6.7 Uzavřením kupní smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu - přístupu (sjednaného počtu přístupů) k účasti na webináři se zavazujeme zaslat Vám elektronicky unikátní odkaz na konaný webinář a umožnit Vám tak účast na tomto webináři ve sjednanou dobu a Vy se zavazujete nám uhradit cenu za přístup (sjednaný počet přístupů) k účasti na webináři. 

6.8 Uzavřením kupní smlouvy o poskytnutí jiného digitálního obsahu (např. záznam z webináře) se zavazujeme Vám zpřístupnit digitální obsah v uživatelském účtu po dobu 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy a Vy se zavazujete uhradit nám cenu za poskytnutí sjednaného digitálního obsahu. 

6.9 Zákazník obdrží kopii uzavřené kupní smlouvy na elektronickou adresu zákazníka, ve znění platných VOP. Zákazník spotřebitel rovněž obdrží formulář pro odstoupení od kupní smlouvy v zákonné lhůtě. 

6.10 Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

                             
7. CENA WEBINÁŘE, DIGITÁLNÍHO OBSAHU A ZPŮSOBY PLATBY

7.1 Všechny ceny webinářů a/nebo jiného digitálního obsahu jsou uvedeny v českých korunách (Kč) nebo v euro (EUR) a jsou uvedeny včetně DPH.

7.2 Cenu webináře a/nebo jiného digitálního obsahu podle kupní smlouvy nám můžete uhradit online platbou kartou. V případě, že budeme nabízet jiné způsoby platby webinářů a/nebo jiného digitálního obsahu, bude o tom zákazník informován v průběhu objednávky (v části “Platba”).

7.3 Můžeme po zákazníkovi požadovat zálohu či jinou obdobnou platbu.

7.4 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit zákazníkovi účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

7.5 Případné slevy z ceny webinářů a/nebo jiného digitálního obsahu námi poskytnuté zákazníkům nelze vzájemně kombinovat.

7.6 V případě zobrazení nereálné ceny v hodnotě 0 Kč (slovy nula korun českých) nebo zobrazení vysoce netržní ceny, kdy za netržní cenu je považována taková cena, která je pod naší nákupní cenou webináře a/nebo digitálního obsahu, si vyhrazujeme právo tuto položku odstranit z objednávky. Zákazník bude o této skutečnosti informován na elektronickou adresu zákazníka.

7.7 Sjednáváme si, že faktury budou zaslány elektronicky, a to na elektronickou adresu zákazníka.


8. DODÁNÍ WEBINÁŘE A DIGITÁLNÍHO OBSAHU

8.1 V případě webináře se předmět koupě považuje za převzatý zákazníkem v okamžiku, kdy zákazník obdrží e-mailem na elektronickou adresu sdělenou při zadávání objednávky unikátní odkaz ke spuštění zakoupeného online webináře. Unikátní odkaz ke spuštění webináře od nás obdržíte nejpozději do 2 pracovních dnů.

8.2 V případě jiného digitálního obsahu se předmět koupě považuje za převzatý zákazníkem v okamžiku, kdy je zákazníkovi umožněno zhlédnutí záznamu webináře či jiného digitálního obsahu v uživatelském účtu po dobu 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy. 

8.3 Vezměte na vědomí, že odkaz ke spuštění digitálního obsahu je platný pouze po dobu vyznačenou u daného zakoupeného produktu v uživatelském účtu (zpravidla se bude jednat o dobu 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy a její následné úhrady). Zákazník je proto povinen využít přístup k digitálnímu obsahu v této době.

8.4 Prosím, vezměte na vědomí, že k účasti na webináři a/nebo zpřístupnění digitálního obsahu je nutné mít zajištěné dostatečné internetové připojení, mít k dispozici potřebný hardware a aktualizovaný software zařízení.

8.5 Práva zákazníků v případě uplatnění práva z vad se řídí podle našeho reklamačního řádu a podle příslušných právních předpisů českého práva, zejména občanského zákoníku.


9. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

9.1 Právo zákazníka spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy se řídí podle ustanovení uvedených v části 4 těchto VOP.

9.2 Zákazníci podnikatelé mají právo na odstoupení od kupní smlouvy, které jim umožňují příslušné právní předpisy. Zákazník podnikatel nemá právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů, toto právo přísluší pouze spotřebiteli.

9.3 Jsme oprávněni odstoupit od kupní smlouvy zejména v případě, kdy zákazník neuhradil řádně a včas kupní cenu.

9.4 Je-li společně s webinářem a/nebo digitálním obsahem poskytnut zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi námi a zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a zákazník je nám povinen vrátit i poskytnutý dárek.

9.5 Po zaplacení objednaného digitálního obsahu, který byl spotřebiteli zpřístupněn prostřednictvím odeslání unikátního odkazu k jeho spuštění, není možné od kupní smlouvy odstoupit či jakkoliv jinak kupní smlouvu zrušit. O této této skutečnosti byl námi zákazník informován před uzavřením kupní smlouvy. Výjimku tvoří zakoupený webinář, který byl spotřebiteli zpřístupněn prostřednictvím odeslání unikátního odkazu k jeho spuštění, kdy má spotřebitel právo odstoupit až do okamžiku začátku vysílání webináře. 

9.6 V případě, že bude webinář přenášený online zrušen z důvodu na naší straně, co nejdříve Vám sdělíme konání náhradního webináře. V případě, kdy webinář v náhradním termínu nezajistíme a/nebo se nebudete moci webináře v náhradním termínu účastnit, vrátíme Vám kupní cenu webináře v plné výši za předpokladu, že již byla Vámi uhrazena.


10. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

10.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

10.2 Další práva a povinnosti stran související s naší odpovědností za vady webináře a/nebo poskytnutí digitálního obsahu je upraveno v našem reklamačním řádu.


11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1 Ochrana osobních údajů našich zákazníků je pro nás velmi důležitá. Pravidla pro nakládání s osobními údaji a pravidla pro zasílání obchodních sdělení jsou upravena v našich zásadách zpracování osobních údajů.

11.2 Zasíláme zákazníkům obchodní sdělení s nabídkou souvisejících služeb, a to na elektronickou adresu zákazníka (obchodní sdělení pro zákazníky). E-mailová adresa je osobním údajem a je zpracovávána v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) za účelem zasílání obchodních sdělení na základě našeho oprávněného zájmu propagovat naše obdobné výrobky a služby. Zákazník se může z odběru obchodních sdělení kdykoliv odhlásit.

11.3 Používáme tzv. soubory cookies, které mohou být ukládány na koncovém zařízení (buď na základě souhlasu, nebo k ochraně našich oprávněných zájmů). Preference si může zákazník nastavit přímo na našich webových stránkách, kde najde informace o používání souborů cookies.


12. VYŠŠÍ MOC

12.1 Za vyšší moc se pro potřeby těchto VOP považuje jakákoli překážka, jež nastala nezávisle na vůli HealthConcept s.r.o. a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by HealthConcept s.r.o. tuto překážku nebo její následky odvrátila, překonala nebo předvídala. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny.

12.2 Zejména může být za vyšší moc považován výpadek serveru v průběhu konání webináře nezávislý na vůli HealthConcept s.r.o. V takovém případě nemá zákazník žádný nárok na kompenzaci či vrácení kupní ceny webináře a/nebo digitálního obsahu. Současně jsme ale povinni zajistit co nejrychlejší zprovoznění serveru.


13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, VČETNĚ ROZHODNÉHO PRÁVA A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOSTI

13.1 V případě neúmyslného rozporu ustanovení těchto VOP se zákonnými předpisy na ochranu spotřebitele mají přednost tato ustanovení a prodávající se zavazuje je takto dodržovat.

13.2 Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, místo neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

13.3 Smluvní strany si sjednávají, že výslovně vylučují použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, nebo také Vídeňská úmluva), a to v souladu s čl. 6 této úmluvy.

13.4 Smluvní strany si dále sjednávají, že k řešení případných sporů z kupní smlouvy, kde je přítomen mezinárodní prvek, budou vždy místně příslušné soudy ČR, místně určené podle našeho sídla. Tím nejsou dotčena práva spotřebitelů podle zvláštních právních předpisů. Smluvním jazykem je český jazyk.

13.5 Kupní smlouva ve znění VOP je námi archivována v elektronické podobě a není přístupná třetím stranám.

13.6 Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

13.7 Přijetí těchto VOP je dobrovolné, ale je nezbytné k vytvoření uživatelského účtu nebo objednávky zákazníkem. 

13.8 Tyto VOP jsou platné od 04. 11. 2021.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Ať máte vše z první ruky.
chci odebírat newsletter